Pushto4u.com

Pashto Drama Ismail Shahid Leela Majnoon

Pashto Drama Ismail Shahid Leela Majnoon

Pashto Drama Actors …. Ismail Shahid …. Khurshid Jehan

Nadiya Gul …. Salma Khan ….  Comedy Action PASHTO DRAMA

 

Pashto Drama Ismail Shahid Leela Majnoon Part 1

Pashto Drama Ismail Shahid Leela Majnoon Part 2

Pashto Drama Ismail Shahid Leela Majnoon Part 3

Comments box